Našu desaťdielnu duchovnú prípravu na XXIII. SDM v Sydney a ActIv8 na Velehrade uzatvárame, v poradí poslednou patrónkou, Pannou Máriou. Mária je trpezlivou matkou a ochrankyňou, ktorej konanie vždy smeruje k jednote so Synom. Práve rozjímaním nad jej životom a tým, čo sa nám snaží sprostredkovať, sa môžeme už počas týchto dní prihovárať za jednotu všetkých veriacich celého sveta. S láskou teda pohliadnime na rozmanitosť a zázraky, ktoré Boh urobil skrze Máriu.

Prvá zmienka o Panne Márii, Pomocnici kresťanov, siaha do 16. storočia. Vtedajšie spoločenské pomery totiž negatívne ovplyvnil nečakaný vpád tureckých vojsk do Európy. Miestne obyvateľstvo postupom času strácalo všetku nádej a vieru v lepšiu budúcnosť. Preto sa spolu s najvyšším cirkevným predstaviteľom Piom V. pravidelne utiekalo ku vzývaniu Panny Márie ako Pomocnici kresťanov. O tom, že vždy vypočula ich modlitby, nasvedčujú dôležité historické fakty. V roku 1671 umožnila zvíťaziť kresťanským vojskám pri Lepante a o dvanásť rokov neskôr pri Viedni. Nemožno však povedať, že stála len pri vyslobodení Európy z rúk Turkov. Jej pôsobením bol zabezpečený aj slobodný návrat Pia VII. do Ríma. Za patrónku svojej výchovno-vzdelávacej činnosti si ju zvolil dokonca i svätý Ján Bosco, ktorý v nej videl jeden zo zdrojov záchrany kresťanstva pred novodobými protikresťanskými vplyvmi: „My naozaj v týchto ťažkých časoch potrebujeme, aby nám Panna Mária pomáhala brániť a zachovať kresťanskú vieru.“ Dodnes je patrónkou a ochrankyňou duchovného posolstva a diela saleziánskej rodiny.

Mária, Pomocnica kresťanov, je Matkou a Pannou, patrónkou Austrálie a Arcidiecézy Sydney, ktorej katedrála sa nazýva Máriina. Počas púte do tejto katedrály v rámci SDM sú mladí povzbudzovaní k jej zasväteniu v duchu motta Jána Pavla II. „Totus Tuus“ – celý Tvoj.

Panna Mária, naša Pani znamenia Južného kríža, je patrónkou diecézy Toowoomba a celých Svetových dní mládeže 2008 v Sydney. S takýmto titulom Panny Márie sa v našich podmienkach určite mnohí stretávajú po prvýkrát. Je totiž odvodený zo súhvezdia na oblohe, ktoré možno vidieť len z južnej pologule.

Boh prvý raz vstúpil na tento svet prostredníctvom Panny Márie, plnej milosti a na jej pobádanie urobil svoj prvý verejný zázrak. Vo večeradle spolu s apoštolmi zdieľala Panna Mária spoločenstvo a sledovala, ako na nich počas Turíc zostupuje Duch Svätý a rozlieva sa na rodiacu Cirkev, plniac sľub „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami až po samý kraj zeme“ /Sk 1,8/. Panna Mária nás učí, ako dovoliť Bohu dávať sa cez nás celému svetu tak, aby ho ľudia videli, poznali, milovali a chválili. Spolu s pútnikmi SDM sa môžeme aj my zasvätiť Panne Márii, aby Boh mohol pretvárať každého jedného z nás a celý svet jeho oslobodzujúcou silou. Nech teda na jej príhovor raz dospejeme k spoločnému cieľu: spoločnému domovu v nebeskom Jeruzaleme!

Beata Zemančíková