Modlitba za stretnutie na Velehrade

Láskavý Bože,

zahŕňaš nás mimoriadnym prejavom svojej pozornosti, keď do našich rúk s dôverou vkladáš svojho Syna Ježiša, a my ani netušíme, akí sme krásni, keď sme blízko Krista a hľadáme svätosť a jednotu.

Prosíme Ťa za všetkých mladých,

ktorí prídu na Velehrad

hľadať tvár Tvojho Syna,

v spojení so sv. Otcom Benediktom XVI.

i medzi sebou navzájom.

Posilni a požehnaj všetkých, ktorí obetujú svoj čas a talenty  v príprave na toto stretnutie, na Tvoju oslavu a službu tým, ktorí sa ho zúčastnia.

Daruj nám jasnú myseľ,

aby sme hľadali tvoju lásku.

Daj nám otvorené srdce aby sme ju prijali

a prázdne ruky, aby sme ju celú uchopili,

aby sa tak stala nástrojom

požehnania pre svet.

Slávni učitelia našich národov,

svätí Cyril a Metod.

vy ste našim otcom priniesli svetlo

a v reči ľudu ste ich poučili o viere v Krista.

Prosíme Vás,

vyproste nám milosť obnovy vo viere

a v odhodlaní nasledovať Krista,

aby sa národy zjednotili v láske,

a spoločným svetlom viery a vernosti

žiarili tým, čo tápu v tmách .

Mária, tebe vkladáme do rúk

naše úmysly i naše rozhodnutia.

Veď nás a ochraňuj ,

aby sme spolu s našimi bratmi a sestrami vo viere,

nachádzali svoje miesto v láskavom srdci Boha Otca.

Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup – generálny vikár, predseda Lk KBS  Prot. n. 237/2008
Nihil obstat: Mons. ThDr. Gabriel Ragan