Katechéza na stiahnutie 

Duchovná príprava na stretnutie mládeže – Velehrad 2008

Téma na apríl -Spoločenstvo

 

Duch Svätý tvorí nové - živé spoločenstvo viery

  • spoločenstvo, jeho význam, zmysel pre jednotlivca....
  • spoločenstvo, ako dar - som obdarovaný spoločenstvom
  • byť pre niekoho spoločenstvom - som tu aby som bol darom

  Úvodná modlitba: (možno zvoliť aj vhodnú pieseň k Duchu Svätému)

 

Bože, Duchu Svätý,

ďakujem Ti, že ma napĺňaš osobitnou silou

a dávaš mi odvahu budovať spoločenstvo viery

spolu s mojimi bratmi a sestrami.

Zostaň so mnou

a urob si príbytok v mojom srdci.

Upevňuj ma vo viere,

posilňuj moju nádej

ale najmä ma napĺňaj

láskou k Bohu a blížnemu.

Urob zo mňa horlivého apoštola,

živého svedka Božej lásky

ochotného vstúpiť do života

plného dobrodružstva s Tebou.

Amen.

  Predstavenie listu Svätého Otca mladým:

 

Opäť nie je nevyhnutné čítať celé posolstvo, treba sa zamerať na 4. bod pápežovho posolstva v ktorom Svätý Otec približuje Ducha Svätého ako tvorcu spoločenstva viery (duša Cirkvi), spoločenstva živého plného „ohňa jeho lásky“ (základ spoločenstva). Mladým adresuje tieto slová:

  Z listu pápeža

 

4. Duch Svätý, duša Cirkvi a základ spoločenstva
Na to, aby sme pochopili poslanie Cirkvi, sa však musíme vrátiť do večeradla, kde učeníci zostali spolu (porov. Lk 24, 49) a modliac sa s Máriou, „Matkou“, očakávali prisľúbeného Ducha.
Týmto obrazom rodiacej sa Cirkvi sa má neustále inšpirovať každé kresťanské spoločenstvo. Apoštolská a misijná plodnosť nie je principiálne výsledkom vedecky vypracovaných a „účinných“ pastoračných programov a metód, ale je ovocím neprestajnej modlitby spoločenstva (porov. Pavol VI., apoštolská exhortácia Evangelii nuntiandi, 75). Ďalšou podmienkou účinnosti misijného pôsobenia je jednota spoločenstiev, čo značí, že majú „jedno srdce a jednu dušu“ (porov. Sk 4, 32) a sú pripravené svedčiť o láske a radosti, ktoré Duch Svätý rozlieva v srdciach veriacich (porov. Sk 2, 42). Boží služobník Ján Pavol II. napísal, že poslanie Cirkvi spočíva v prvom rade vo svedectve a vyžarovaní, až potom v činnosti (porov. Redemptoris missio, 26). Tak to bolo na počiatku kresťanstva, keď pohania konvertovali na kresťanskú vieru, lebo videli lásku, ktorá vládla medzi kresťanmi, ako o tom píše Tertulián: „Pozri, ako sa navzájom milujú“ (porov. Apologeticum, 39 § 7).
Nakoniec, aby som tento letmý pohľad na Božie slovo zaznačené v Biblii uzavrel, vás chcem vyzvať, aby ste si všimli, že Duch Svätý je najväčší Boží dar človekovi. Preto je tým najcennejším svedectvom o jeho láske k nám, o láske, ktorá sa konkrétne prejavuje ako „áno životu“, ktorý Boh chce pre každé svoje
stvorenie. Toto „áno životu“ nadobúda svoju plnú podobu v Ježišovi z Nazareta a v jeho víťazstve nad zlom prostredníctvom vykúpenia. V tejto súvislosti nikdy nezabudnime na to, že Ježišovo evanjelium nemožno redukovať len na jednoduché konštatovanie práve pre jeho Ducha, ale ono má byť „dobrou správou pre chudobných, oslobodením pre väzňov, zrakom pre slepých...“. Nesmierna vitalita, ktorá sa prejavila v deň Turíc, sa stala pre Cirkev požehnaním a úlohou voči svetu, jej prvoradým poslaním. My sme ovocím tohto poslania Cirkvi, a to skrze pôsobenie Ducha Svätého. Nesieme v sebe pečať Otcovej lásky v Ježišovi Kristovi, ktorou je Duch Svätý. Nikdy na to nezabudnime, pretože Pánov Duch pamätá na každého jednotlivo a zvlášť prostredníctvom vás mladých chce vo svete znovu rozdúchať vietor a oheň nových Turíc.

  Krátky komentár - zamyslenie

Kresťan katolík na Slovensku sa identifikuje s Cirkvou zvyčajne vo farnosti, v ktorej žije, pracuje alebo študuje. Vo väčších mestách sa môžeme stretnúť s tým, že dospelí začnú hľadať svoju farnosť, až keď potrebujú krstný list či povolenie na sobáš, a nezriedka sa pod farnosťou rozumie kostol a fara, ktoré spája jeden farár. V poslednom období sa po celom svete začali uprostred tradičného života Cirkvi objavovať malé spoločenstvá, hnutia a nové komunity, ktorých vznik nikto neplánoval. Zrodili sa živým pôsobením Ducha Svätého a priniesli návrat k horlivosti prvotnej Cirkvi, nové evanjelizačné nadšenie a oživenie viery mladých i dospelých kresťanov vrátane rodín. Aj na Slovensku vznikajú nové spoločenstvá, hnutia a komunity (je možné ponúknuť zopár príkladov) dostávajú do života Cirkvi a nezriedka narážajú na nepochopenie a neprijatie. Väčšina kresťanov si na tradičný stav vo farnosti už zvykla, tak prečo ho narúšať alebo meniť?

  Katechéza

Cirkev je spoločenstvo veriacich, ktoré sa neustále obracia ku Kristovi, Ježišovi z Nazareta a k jeho zjaveniu. Ježiš žil v dobrej, zbožnej rodine, pravidelne navštevoval jeruzalemský chrám a pravdepodobne každý sabat aj synagógu. Žil v užšom rodinnom spoločenstve a v širšom spoločenstve ľudu Izraela. Evanjelium ho zobrazuje ako toho, ktorý učí v synagóge, predčítava z Písma, hovorí o Božom kráľovstve (porov. Lk 4, 16-22) a zaujíma sa o konkrétnych ľudí, aby im pomohol (Lk 4, 31-37). Na začiatku svojho verejného pôsobenia povolával za svojich učeníkov jednotlivcov, aby ich zhromaždil do malého spoločenstva (porov. Mk 1, 16-20; 3, 13-19). Spoločenstvo Ježiša s Dvanástimi nebolo elitnou skupinou, ani konkurenciou veľkému spoločenstvu Izraela, ale zárodkom jeho obnovy. Ježiš sa nevyhýbal vyučovaniu zástupu, ale viac času strávil v súkromí so svojimi učeníkmi, ktorých učil v užšom kruhu, odhaľoval im zmysel podobenstiev a pripravoval ich na povolanie apoštolov - zvestovateľov svojho evanjelia. Ježišov model malých učeníckych spoločenstiev ako prameňa obnovy Cirkvi zostane základným biblickým východiskom.

  Príbeh - Zázračné pôsobenie Ducha Svätého dnes ...

Jeden kňaz opisuje tento príbeh: Kľačal som s niekoľkými mne úplne cudzími ľuďmi v stepi juhozápadnej Afriky, aby som slávil Eucharistiu. Nikto nerozumel ani jedinému slovu, ktoré som hovoril. Ani jeden z nás nerozumel reči toho druhého, lebo aj títo boli z rôznych krajov a kmeňov. Keď som urobil na začiatok znamenie kríža a vyslovil meno Ježiš, všetky tváre sa rozjasnili. Jedli sme ten istý chlieb a pili z toho istého kalicha a oni potom od radosti nevedeli, ako mi majú dokazovať svoju vďačnosť a lásku. Nikdy pred tým sme sa nevideli. Medzi nami boli sociálne, kultúrne a zemepisné hranice. A predsa sme cítili, že nás objímajú ramená, ktoré nie sú z tohto sveta. V tej  chvíli akoby mi spadli šupiny z očí a pochopil som zázrak prvých Turíc. Pochopil som zázrak, čo je to Cirkev.

  Nesiem v sebe pečať Otcovej lásky ktorou je Duch Svätý

Svätý Otec nás vyzýva, aby sme si všimli, že Duch Svätý je najväčší Boží dar človekovi - najcennejším svedectvom o jeho láske k nám, o láske, ktorá sa konkrétne prejavuje v našom živote. Som obdarovaný Bohom a to ma napĺňa nesmiernou radosťou ale aj povinnosťou dávať ďalej presne tak ako sa to stalo mne. Tento dar nosím v sebe - nie je teda problém kedykoľvek sa oň podeliť. Musím však dávať pozor aby som ho nestratil, aby mi niečo alebo niekto nezničil. Ale hlavne som pozvaný k tomu aby som ho rozmnožoval a odovzdával ďalej. Bolo by to veľmi málo keby som ho mal a „vytešoval“ sa z toho, že som obdarovaný ...

Keď sa naučím dávať - naučím sa robiť zázraky vo svojom živote (jednou rukou ochotne dávaj a druhou nebudeš stíhať prijímať späť). Čím viac budem dávať, tým viac budem dostávať. Takto sa aj budem stávať a premieňať na stále živší a viditeľnejší znak Otcovej lásky skrze Ducha Svätého. Duch Svätý -nehasnúci oheň v mojom srdci bude zapaľovať svet okolo mňa.

Jeden veľmi jednoduchý príbeh krásne vyjadruje toto poslanie: „Predstav si, že sa nachádzaš na zimnom štadióne a sleduješ s napätím dramatický zápas medzi dvomi najlepšími hokejovými mužstvami. Na štadióne to vrie keď zrazu „zlyhá“ elektrický prúd a v celej hale nastane úplná tma. Všetci spontánne na chvíľku stíchnu pretože ostali prekvapený takou náhlou zmenou a očakávajú, čo sa bude diať. Pre istotu sa nikto veľmi nepohybuje aby nespôsobil chaos alebo niekomu neublížil. No neistota narastá keď sa v hale nič nedeje a stále je tma. V tom jeden z divákov vytiahne z vrecka krabičku so zápalkami, vyberie jenu zápalku a zapáli ju. Táto malá zápalka sa stala orientačným bodom pre celú halu. Hoci bola malá a jediná stala sa nádejou pre ostatných (ako keby hovorila: „nemusíte sa báť, som tu, aby som vám ukázala cestu ...)

Toto je úlohou kresťana v tomto svete, kresťana ktorý nosí v sebe pečať lásky Boha (a tým nesie v sebe schopnosť horieť, dávať iným svetlo na cestu, vyžarovať teplo odháňajúce chlad) ktorá sa dáva a tak vytvára nové spoločenstvo narodené z lásky a pre lásku. Preto nesmieme zabúdať na toto obrovské bohatstvo. Táto Láska ma posiela dopredu, nenechá ma na pokoji kým nebude opäť darovaná aby sa darovaním rozmnožila a zväčšila.

Aj prostredníctvom mňa „chce Pánov Duch vo svete znovu rozdúchať vietor a oheň nových Turíc“.

  Aktivita - potrebujem spoločenstvo

 

Tu je možné použiť rôzne aktivity s mladými, ktoré by podporili význam spoločenstva v našom živote - zdôrazňujúce jeho dôležitosť a potrebu.

Ako príklad uvádzam aktivitu: „Kozmická loď“

Komentár:

 

Ste členmi kozmickej posádky, ktorá pristála na osvetlenej strane mesiaca. Kvôli mechanickej chybe ste s časťou posádky pristáli 350 km od materskej družice, ktorá vás má priviesť na Zem. Väčšina vašej výzbroje je poškodená. Uvádzame tu zoznam nepoškodeného materiálu, z ktorého musíte vybrať to najdôležitejšie, aby ste mohli prežiť cestu k materskej družici.

Zoraďte veci podľa dôležitosti. Č. 1 znamená najdôležitejšiu vec, ktorú si zo sebou zoberiete, č. 15 naopak označuje veci najmenej dôležité. (zoznam vecí je uvedený v prílohe spolu s tabuľkami na vyhodnotenie - príloha 1a2)

Cieľ:

 

·         Pomôcť mladému človeku pochopiť zmysel a význam spoločenstva v jeho osobnom živote (rodina, spoločenstvo, farnosť ...)

·         Pomôcť mladému človeku objavovať hodnoty spoločenstva a postupne pomáhať učiť sa ďakovať za dar spoločenstva ...

·         Byť pre niekoho spoločenstvom - som tu aby som bol darom, aby som sa dával nie len prijímal, aby som bol tvorcom, protagonistom ...

·         Učiť sa veľkodušnosti voči Bohu i ľuďom

  Otázky na zamyslenie

 

o   Aký postoj mám pri budovaní spoločenstva (rodina, spoločenstvo, farnosť, Cirkev),  - čakám alebo konám ?

 

o   Uvedomujem si, že v spoločenstve, v potrebách blížnych je prítomný Kristus (chudobný, opustený, nepovšimnutý) ?

 

o   Kedy som naposledy niekomu niečo daroval a ak nie čo mi v tom bráni (nielen materiálnu vec ale aj čas, pozornosť atď.)?

 

o   Som otvorený prijať ponuky a nechať sa naplniť láskou (láskou k Bohu ale aj k blížnym) ?

 

o   Som si vedomý toho, že nesiem v sebe pečať Otcovej lásky, ktorou je duch Svätý (že mám isté poslanie) ?

  Modlitba

 

Na záver vhodná modlitba - podľa možnosti aby do nej boli zapojení viacerí ...

Príloha 1 - kozmická loď - tabuľka na zapisovanie hodnôt

 

Ste členmi kozmickej posádky, ktorá pristála na osvetlenej strane mesiaca. Kvôli mechanickej chybe ste s časťou posádky pristáli 350 km od materskej družice, ktorá vás má priviesť na Zem. Väčšina vašej výzbroje je poškodená. Uvádzame tu zoznam nepoškodeného materiálu, z ktorého musíte vybrať to najdôležitejšie, aby ste mohli prežiť cestu k materskej družici.

Zoraďte veci podľa dôležitosti. Č. 1 znamená najdôležitejšiu vec, ktorú si zo sebou zoberiete, č. 15 naopak označuje veci najmenej dôležité.


 

  • Najprv pracuje každý sám potom skupina spolu (alebo skupiny ak ich je viac) a nakoniec sa predstavia oficiálne hodnotyna záver sa aktivita spoločne vyhodnotí.

 

·        Príloha 2 - kozmická loď - oficiálne hodnoty, vyhodnotenie

 

Ste členmi kozmickej posádky, ktorá pristála na osvetlenej strane mesiaca. Kvôli mechanickej chybe ste s časťou posádky pristáli 350 km od materskej družice, ktorá vás má priviesť na Zem. Väčšina vašej výzbroje je poškodená. Uvádzame tu zoznam nepoškodeného materiálu, z ktorého musíte vybrať to najdôležitejšie, aby ste mohli prežiť cestu k materskej družici.

Zoraďte veci podľa dôležitosti. Č. 1 znamená najdôležitejšiu vec, ktorú si zo sebou zoberiete, č. 15 naopak označuje veci najmenej dôležité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Najprv pracuje každý sám potom skupina spolu (alebo skupiny ak ich je viac) a nakoniec sa predstavia oficiálne hodnotyna záver sa aktivita spoločne vyhodnotí.