22. 1. 2008

 Važec (21. januára 2008) – Medzinárodné stretnutie mladých pod názvom ActIv8, ktoré organizujú Sekcie pre mládež českej a slovenskej biskupskej konferencie v spolupráci s českou Asociáciou kresťanských združení mládeže, Maltézskou pomocou a slovenským Združením kresťanských spoločenstiev mládeže, sa uskutoční 18. – 20. 7. 2008 na Velehrade. Cieľom podujatia je priblížiť atmosféru osláv XXIII. Svetových dní mládeže (SDM) všetkým, ktorí sa ich nemôžu zúčastniť priamo v Sydney. 

V pondelok 21. januára sa v Diecéznom centre voľného času Premeny vo Važci stretlo približne 40 zástupcov katolíckych kňazov, rehoľníkov a laikov. V česko-slovenskom zložení organizačného tímu tak odštartovali intenzívne prípravy júlového stretnutia.

Pod vedením kňazov Branislava Kožucha, koordinátora príprav na ActIv8 za slovenskú a Víta Zatloukala za českú stranu, bol všetkým účastníkom predstavený program projektu. O náplni jednotlivých programových častí podujatia, výbere workshopov ako aj konkrétnych záležitostiach technického a organizačného zabezpečenia diskutovali účastníci v menších pracovných skupinkách. Snahou českého i slovenského organizačnému tímu je okrem očakávaných plodov zo samotného stretnutia, zabezpečiť aj bezproblémovú spoluprácu počas príprav. Z tohto dôvodu do júla plánujú zrealizovať ešte niekoľko pracovných stretnutí.

 

Napriek rôznym mládežníckym akciám bude v histórii oboch národov takýto typ medzinárodného stretnutia organizovaný prvýkrát. Predpokladá sa, že moravské pútnické miesto navštívi približne 8 - 10 000 ľudí z Čiech, Moravy, Slovenska a okolitých krajín. Stretnutie pod názvom ActIv8 má byť mladým ľuďom ponúknuté ako paralelná možnosť participovať na myšlienke XXIII. SDM v Sydney: „Keď zostúpi na vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami.“ (Sk 1, 8). Od motta SDM je odvodený aj názov velehradského podujatia ActIv8, ktoré vo svojom význame povzbudzuje k aktívnemu a činorodému prežívaniu mladosti a k motivácii vydávať osobné svedectvo o Kristovi v súčasnom svete.

  

TK KBS informovala Beata Zemančíková

   

Beata Zemančíková

tlačový hovorca ActIv8 pre Slovensko